1. Nhập thông tin tra cứu tài khoản tiết kiệm
Dành cho Khách hàng gửi tiết kiệm tại MB Bank
  • Số tài khoản tiết kiệm (*):
    ! "{{SavingAccountForm.fields[0].labelvn}}" phải giữa {{SavingAccountForm.fields[0].min}} và {{SavingAccountForm.fields[0].max}} ký tự.
  • Số thẻ tiết kiệm/ Số serial thẻ tiết kiệm (*):
    ! "{{SavingAccountForm.fields[1].labelvn}}" phải giữa {{SavingAccountForm.fields[1].min}} và {{SavingAccountForm.fields[1].max}} ký tự.
  • Số CMT/CCCD/HC (*):
    ! "{{SavingAccountForm.fields[2].labelvn}}" phải giữa {{SavingAccountForm.fields[2].min}} và {{SavingAccountForm.fields[2].max}} ký tự.
  • Mã xác thực
placeMạng lưới monetization_onTỷ giá account_balanceChi trả kiều hối assignmentBiểu phí, lãi suất